Problém: Hra nejde nainstalovat / Chyby bhem instalce 16xx, 6xxx, 5xxx ...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokud máte njaký problém s instalací hry pes Steam, podívejte se nejdíve na tyto návody:

Registrace na Steamu a instalace steamových her: http://bit.ly/8Y75FC

Instalace ji zaregistrované hry z DVD: http://bit.ly/bNfTHv

Pokud zapomenete heslo nebo máte duplicitní klí: http://bit.ly/dgBPGf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Všeobecný postup pi problémech s instalací hry:


1) Restartujte PC.

2) Vymate obsah adresáe Temp (v nabídce Start/Spustit napsat %TEMP% a spustit, vymate obsah adresáe).

3) Pro ovení, e není CD/DVD poškozeno, zkopírujte jeho obsah do prázdné sloky na pevném disku. Pokud kopírování probhne v poádku, nejsou data poškozena a instalaci mete spustit pímo z pevného disku pes soubory Instal.exe nebo Setup.exe

Pokud se vám nepodaí zkopírovat CD/DVD na pevný disk, je medium pravdpodobn poškozené - kontaktujte technickou podporu pro vyešení problému.

Více zde:
http://bit.ly/9oflAS


4) Instalaci vdy spouštjte jako správce - kliknte na ikonku pravým tlaítkem a pak vyberte spustit jako správce.

5) Programy vdy instalujte mimo sloku Program Files


Níe jsou uvedeny nkteré astjší chyby instanních program.

Nejdíve doporuujeme stáhnout si program CCleaner

http://www.ccleaner.com/

Tento program umí automaticky opravovat chyby v registrech, istit doasné soubory, upravovat nabídku Po spuštní a odinstalovávat programy.

Proistte s jeho pomocí registry, pípadn pokud máte problém s odinstalací programu, mete ho zkusit odinstalovat pes CCleaner.


Chyba 1605 nejde odinstalovat

Postup pro odinstalaci je popsán na tchto stránkách:
http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108474

Postupujte podle bodu A.
1) Stáhnte a nainstalujte si Windows Installer Clean Up utility z
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;290301

2) Postupujte podle obrázku: 1) spuste pes nabídku Start > Programs > Windows Install Clean Up
2) zvolte program který chcete odinstalovat
3) kliknte na Remove
4+5) manuáln smate adresá s nainstalovanou hrou

Chyba 1608 bhem instalace

S nejvtší pravdpodobností nemáte administrátorská práva.

Podrobné ešení daného problému je popsáno na následující stránce:
http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q108440

Chyba 1628 bhem instalace

Dle výrobce instalaního softwaru existuje nkolik moných ešení:
1. Tato chyba me být zpsobena špatnou konfigurací sluby Windows Installer. Také se me vyskytnout, pokud je instalace vytvoena pomocí novjší verze sluby Windows Installer, ne je na vašem poítai. K oprav tohoto problému je teba nainstalovat nejnovjší Windows Installer. Postupujte následovn:
1.1 Spuste instalátor sluby Windows Installer, který najdete na CD s hrou.
Windows 95/98/ME: instmsia.exe
Windows NT 4.0/2000/XP: instmsiw.exe
1.2. Restartujte poíta.
1.3. Spuste instalaci znovu, pokud bude k problému nadále docházet, pokraujte k dalšímu bodu návodu.
2. Tato chyba je také zobrazována, pokud se v adresái Temp nachází soubor, jeho jméno se shoduje s jiným, který je teba k instalaci. K opravení této chyby postupujte podle následujícího návodu:
2. 1. Lokalizujte adresá Temp, standardní umístní je C:\Documents and Settings\*jmeno_profilu*\Local Settings\Temp (*jmeno_profilu* nahrate jménem uivatele, pod kterým se snaíte hru nainstalovat). A vymate jeho obsah.
2. 2. Spuste instalaci znovu.

Chyba 1603 bhem instalace

Dle výrobce instalaního software existuje nkolik moných ešení:
- Je moné, e instalátor koliduje s njakou ji spuštnou aplikací na vašem poítai. Spuste si správce úloh (ctrl+alt+del) a v záloce procesy ukonete všechny procesy, které jsou spuštny jiným uivatelem ne SYSTEM.
- Dále je moné, e nemáte prázdný temp adresá, pak by mlo stait vymazat obsah adresáe Temp, který najdete na systémovém disku (standardní umístní je C:\Documents and Settings\*jmeno_profilu*\Local Settings\Temp).
- Nemáte dostatek místa na pevném disku. - Uvolnte potebné místo.
- Nemáte práva administrátora. – Poádejte o n správce systému.

Originál návodu naleznete na odkaze: http://consumer.installshield.com/kb.asp?id=Q111019

Chyba 1607 bhem instalace

Pravdpodobn se vám špatn nainstalovaly knihovny programu Install Shield, který je nutný k instalaci hry. Podrobné ešení daného problému je popsáno na následující stránce: http://support.microsoft.com/kb/910816

Chyba 5001 -5009 bhem instalace

Máte pravdpodobn starší verzi instalaního programu, provete prosím tyto kroky:

1) otevete sloku
C:\Program Files\Common Files\InstallShield na x32 Windows
C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield na x64 Windows
2) najete sloku Installshield
3) pravým tlaítkem na ni kliknte a zvolte Pejmenovat
4) pejmenujte adresá napíklad na "Installshield_OLD"
5) zavete sloku a znovu spuste instalátor

http://support.microsoft.com/kb/315353


Chyba 6001 bhem instalace

EŠENÍ:
Pro odstranní chyby 6001 programu InstallShield se doporuuje odstranní adresáe C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Professional\RunTime\0701 vetn všeho obsahu

« Zpět na Technickou podporu

Přihlášení

Uživatel:
Heslo:

Registrace nového uživatele.
Zapomněli jste heslo?